banner

Kế hoạch huấn luyện

STT

Khóa huấn luyện

Ngày khai giảng

Thời gian

Thời lượng

1

Test

31 - 08 - 2016

8h30-11h30
Thứ 2 - 4 - 6

56 giờ / 
1.5 tháng

2

Test

23 - 09 - 2016

8h30-11h30
Thứ 2 - 4 - 6

56 giờ / 
1.5 tháng

3

Test

31 - 09 - 2016

8h30-11h30
Thứ 2 - 4 - 6

56 giờ / 
1.5 tháng


Mời bạn đăng ký khóa huấn luyện