banner

Huấn luyện nghiệp vụ cơ bản

Kỹ thuật cứu sinh

Chương trình nhằm huấn luyện thuyền viên đạt năng lực kỹ thuật cứu sinh được nêu tại bảng A – VI/1-1 của bộ luật STCW78, sửa đổi 2010. Để thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật cứu sinh, học viên phải có khả năng sống sót trong trường hợp phải rời bỏ tàu. [More...]

An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội

Chương trình này được xây dựng để chuẩn bị cuộc sống trên tàu cho những người sắp và sẽ đi tàu. Làm việc trên tàu có thể là công việc nguy hiểm đối với những người chưa quen. Chương trình này sẽ giúp các thuyền viên nhìn nhận các yếu tố khác nhau của tàu và các quy trình làm việc trên tàu để họ có thể hiểu rõ về môi trường làm việc trên tàu và được chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh bất ngờ nào. Với mục tiêu đó, chương trình được xây dựng để giúp họ chuyển điều kiện làm việc từ bờ xuống tàu một cách thuận tiện và cho họ một số kiến thức về công việc trên tàu trước khi họ thực sự bước chân lên tàu. [More...]

Sơ cứu y tế cơ bản

Nội dung chương trình thoả mãn các yêu cầu về năng lực được nêu tại Bảng A -VI/1-3 của Bộ luật STCW 78/2010. [More...]

Phòng chống cháy cơ bản

Nội dung chương trình nhằm đào tạo và huấn luyện đáp ứng những Tiêu chuẩn được nêu tại Bảng A-VI/1-2. Để đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về năng lực trong việc phòng cháy chữa cháy, học viên phải đạt đủ khả năng thực hiện những biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, cho tàu và phải biết các biện pháp phòng cháy đồng thời sử dụng đúng kỹ thuật các thiết bị dập cháy [More...]