banner

Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn

Quan sát và đồ giải Radar

Quan sát và đồ giải Radar [More...]

Thiết bị đồ giải rada tự động (ARPA)

Thiết bị đồ giải rada tự động (ARPA) [More...]

Huấn luyện Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC)

Huấn luyện Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC) [More...]

Huấn luyện Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC)

Huấn luyện Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) [More...]

Khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS)

Khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS) [More...]

Huấn luyện Quản lý nguồn lực buồng lái

Huấn luyện Quản lý nguồn lực buồng lái [More...]

Huấn luyện Quản lý nguồn lực buồng máy

Huấn luyện Quản lý nguồn lực buồng máy [More...]

Nhận thức an ninh tàu biển

Nhận thức an ninh tàu biển [More...]

Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể

Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể [More...]

Sỹ quan an ninh tàu biển

Sỹ quan an ninh tàu biển [More...]

Huấn luyện chữa cháy nâng cao

Huấn luyện chữa cháy nâng cao [More...]

Huấn luyện sơ cứu y tế (cấp cứu)

Huấn luyện sơ cứu y tế (cấp cứu) [More...]

Huấn luyện Chăm sóc y tế

Huấn luyện Chăm sóc y tế [More...]

Huấn luyện Nghiệp vụ trên bè cứu sinh, xuồng cứu nạn

Huấn luyện Nghiệp vụ trên bè cứu sinh, xuồng cứu nạn [More...]

Huấn luyện Nghiệp vụ Xuồng cứu nạn cao tốc

Huấn luyện Nghiệp vụ Xuồng cứu nạn cao tốc [More...]

Huấn luyện điều động tàu

Huấn luyện điều động tàu [More...]

Huấn luyện viên chính

Huấn luyện viên chính [More...]