banner

Cơ sở vật chất

  • Phòng thực hành cứu hỏa
  • Phòng thực hành cứu sinh
  • Phòng thực hành GMDSS
  • Phòng thực hành Rada/Arpa
  • Phòng thực hành  hải đồ điện tử (ECDIS)
  • Phòng thực hành máy tàu thủy
  • Phòng thực hành điện tàu thủy – điện tử viễn thông
  • Phòng học Tiếng Anh