banner

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm huấn luyện thuyền viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM được thành lập theo quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm có các chức năng và nhiệm vụ chính sau:

  1. Tổ chức chiêu sinh các khóa huấn luyện, bồi dưỡng thuyền viên theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và công ước STCW 2010.
  2. Tổ chức thi và đánh giá kết quả thi.
  3. Cấp chứng chỉ cho học viên sau khi huấn luyện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
  4. Lập và lưu trữ hồ sơ, làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xin cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc xin cấp bằng cho các đối tượng dự huấn luyện khi kết thúc khoá học.
  5. Đáp ứng đầy đủ số lượng huấn luyện viên đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng chương trình huấn luyện.
  6. Có chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, phù hợp với các chương trình mẫu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO model course).
  7. Đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ huấn luyện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, phù hợp với thiết bị được quy định tại các chương trình mẫu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO model course). 
  8. Bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo trái ngành để có thể dự thi lấy giấy chứng nhận sỹ quan hoặc cấp trưởng tàu biển các loại theo hướng dẫn và quy định của Bộ Giao thông vận tải.
  9. Quan hệ với các đối tác, mở rộng và phát triển các hoạt động huấn luyện, tìm kiếm và thương thảo các hợp đồng huấn luyện; thực hiện chức năng huấn luyện các nghiệp vụ hàng hải khác khi có yêu cầu.
  10. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ do Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phân công.